Obchodné podmienky predaja

1. článok Výklad

 1. Pojmy a výrazy použité vo Všeobecných podmienkach nákupu spoločnosti Royal Cosun sa majú vykladať nasledujúcim spôsobom:
  • Zmluva: každá kúpna zmluva uzavretá Zadávateľom a/alebo súvisiace (právne) úkony medzi Zadávateľom a Dodávateľom a z nich vyplývajúce zmluvy a ďalšie (právne) úkony alebo mimozmluvné vzťahy, ako aj každá ponuka, výzva, cenová ponuka, dopyt a/alebo poradenstvo a veci tohto typu, kde Zadávateľ a/alebo Dodávateľ vystupujú ako strany.
  • Dodanie: dodanie Produktov vrátane dodania diela a služieb.
  • Všeobecné podmienky: Všeobecné podmienky nákupu spoločnosti Royal Cosun.
  • Zadávateľ: spoločnosť Royal Cosun, konkrétne Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. a/alebo jedna alebo viaceré jej (nepriamych) dcérskych spoločností a/alebo (nepriamo prepojených) spoločností v rámci skupiny, ktoré vystupujú ako strany Zmluvy.
  • Produkty: tovar, služby a/alebo dielo podľa ustanovení Zmluvy.
  • Dodávateľ: druhá strana Zmluvy (ktorá nie je Zadávateľom).
 2. Nadpisy sú pridané len pre uľahčenie referencie a netvoria súčasť (pojmov) týchto Všeobecných podmienok alebo ich výkladu.

2. článok Uplatniteľnosť

 1. Tieto Všeobecné podmienky sa uplatňujú na všetky Zmluvy.  V prípade, že sa Všeobecné podmienky uplatňujú, budú bez ďalšieho oznámenia platiť aj na nové Zmluvy, ktoré strany uzavrú.
 2. Neuplatňujú sa žiadne všeobecné podmienky Dodávateľa (bez ohľadu na nomenklatúru).
 3. V prípade, že jedno alebo viaceré ustanovenia týchto Všeobecných podmienok je v rozpore s jedným alebo viacerými ustanoveniami Zmluvy, budú mať prevahu ustanovenia Zmluvy.
 4. V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy a/alebo Všeobecných podmienok je z akéhokoľvek dôvodu úplne alebo čiastočne neplatné, zvyšné ustanovenia Zmluvy a týchto Všeobecných podmienok ostávajú v platnosti a účinnosti a budú naďalej právne záväzné a zmluvné strany sú povinné dohodnúť sa na inom znení neplatného ustanovenia, ktorý je právoplatne najbližšie k účelu sledovanému neplatným ustanovením.
 5. Pôvodné znenie Všeobecných podmienok je v holandskom jazyku a v prípade rozporov bude mať holandské znenie prevahu nad všetkými prekladmi týchto podmienok.

3. článok Uzavretie Zmluvy a jej úpravy

 1. Každá ponuka, výzva a/alebo dopyt, ktoré boli poskytnuté Dodávateľom, sú neodvolateľné a bezpodmienečné.
 2. Zadávateľ je viazaný Zmluvou len v tom prípade a iba v tom rozsahu, ako bola zo strany Zadávateľa prijatá v písomnej forme.
 3. Úpravy, ktoré zahŕňajú aj viac alebo menej práce, musia byť dohodnuté v písomnej forme.
 4. V prípade, že Dodávateľ dodáva Zadávateľovi Produkty, ktoré predtým ešte neboli Zadávateľovi dodávané, vrátane Produktov, ktoré sú odlišné ako predtým dodané Produkty, a to čo sa týka zloženia alebo iným spôsobom, Dodávateľ je povinný - ešte pred prijatím Zmluvy alebo v prípade potreby pred uzavretím Zmluvy - bezplatne poskytnúť Zadávateľovi všetky príslušné písomné informácie týkajúce bezpečnosti, ochrany zdravia, ochrany životného prostredia a ďalšie (produktové) informácie, ako aj pokyny pre používateľa a používateľské príručky.
 5. Dodávateľ nemá právo na pozastavenie výkonu alebo na vysporiadanie.  Dodávateľ sa vzdáva práva na zrušenie alebo anulovanie Zmluvy, a to súdnou alebo aj mimosúdnou cestou.

4. článok Cena, fakturácia a platba

 1. Ceny uvedené v Zmluve sú bez DPH, ale zahŕňajú všetky náklady a výdavky a v danom prípade aj spotrebnú daň, clá a poplatky.
 2. Ceny Dodávateľa sa nesmú zvýšiť bez ohľadu na okolnosti, pokiaľ sa na tom zmluvné strany predtým výslovne písomne nedohodli.
 3. Fakturácia sa uskutočňuje po dodaní. K úhrade nesporných faktúr dochádza do 60 dní po prijatí faktúry. Uskutočnenie platby neoslobodzuje Dodávateľa od záruky a/alebo záväzkov.
 4. Zadávateľ (ako aj (nepriame) dcérske spoločnosti Zadávateľa a/alebo (nepriame) spoločnosti v rámci skupiny) má právo na započítanie svojich pohľadávok, ktoré má voči Dodávateľovi, voči pohľadávkam Dodávateľa, ktoré má voči Zadávateľovi (prípadne voči (nepriamym) dcérskym spoločnostiam Zadávateľa a/alebo (nepriamym) spoločnostiam v rámci skupiny).
 5. V prípade, že Dodávateľ vypočíta nižšiu cenu a/alebo výhodnejšie podmienky pre (nepriamu) dcérsku spoločnosť Zadávateľa a/alebo (nepriamu) spoločnosť v rámci skupiny, potom táto nižšia cena a/alebo výhodnejšie podmienky budú automaticky platiť na všetky (nepriame) dcérske spoločnosti Zadávateľa a/alebo na (nepriame) spoločnosti v rámci skupiny.
 6. V prípade, že v zmysle tejto Zmluvy sa Dodávateľ kvalifikuje ako importér v zmysle Zákona o environmentálnych daniach (alebo akéhokoľvek zákona alebo nariadenia, ktoré tento zákona nahrádza), Dodávateľ musí túto skutočnosť uvádzať na svojich faktúrach a uviesť aj množstvo balenia dodaného podľa jednotlivých typov balení v súlade s ustanovením článku 86 Zákona o environmentálnych daniach (alebo akýchkoľvek iných ustanovení, ktoré tento článok nahrádzajú). V prípade, že sa Zadávateľ (alebo jeho nepriamy(i) zákazník(ci) podľa konkrétneho prípadu) kvalifikuje ako importér, suma alebo poplatok uvedený v ustanovení článku 86 Zákona o environmentálnych daniach musí byť bez ohľadu na ustanovenia článku 4.1 uhradený Dodávateľom Zadávateľovi alebo odpočítaný z ceny.

5. článok Dodanie a plnenie

 1. Všetky dodania sa uskutočnia v zmysle podmienok DDP (Medzinárodná obchodná komora (ICC), Incoterms 2010) na adrese dodania počas bežných prevádzkových hodín Zadávateľa a v súlade s (ďalšími) pokynmi Zadávateľa.
 2. Dodávateľ sa zaväzuje získať všetky súhlasy, povolenia a inú dokumentáciu potrebnú pre Produkty a dodanie a zároveň sa zaväzuje zbaviť Zadávateľa zodpovednosti za škodu a náležite ho odškodniť.
 3. V deň stanovený Zadávateľom je Dodávateľ povinný predložiť Zadávateľovi na schválenie časovú schému popisujúcu výrobu, montáž a pripravenosť na použitie v prípade dôležitých súčastí Produktov a je povinný pravidelne v písomnej forme hlásiť dosiahnutý pokrok.
 4. V prípade, že sú Produkty súčasťou väčšieho celku, Dodávateľ je povinný postarať sa o Produkty a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie toho, aby boli výrobky Dodávateľa náležite kompatibilné s ďalšími komponentmi a funkciami produktov tretích strán a bez toho, aby to spôsobovalo ďalšie náklady na strane Zadávateľa.
 5. Dohodnutá doba dodania („doba dodania“) je rozhodujúca a predstavuje fixný dátum.
 6. Dodávateľ musí okamžite informovať Zadávateľa o možnosti prekročenia doby dodania, pričom musí uviesť aj dôvody prečo sa tak stalo a poskytnúť odhadovanú dobu dodania, a to bez toho, aby tým bolo dotknuté právo Zadávateľa vyplývajúce z oneskoreného dodania.
 7. Zadávateľ si ponecháva právo na odloženie dodania kedykoľvek. V takomto prípade je Dodávateľ povinný na svoje vlastné náklady a riziko ponechať Produkty správne zabalené a zachované, uložené na sklade oddelené od iného tovaru a náležité identifikovateľné.
 8. V prípade, že sa Produkty týkajú implementácie a/alebo dokončenia diela, potom sú inštalácia a (de)montáž zahrnuté do dodania a plnenia. V prípade, že dielo je dokončené a pripravené na použitie, bude preskúmané a Zadávateľ vystaví správu o prehliadke. Zadávateľ môže prijať dielo výhradne len v písomnej forme.

6. článok Kvalita a záruky

 1. Dodávateľ zaručuje, že Produkty sú plne v súlade so Zmluvou a špecifikáciami uvedenými v nej, že Produkty sú dobrej kvality a zodpovedajú všetkým príslušným národným, ako aj medzinárodným odvetvovým požiadavkám, legislatíve, nariadeniam a iným vládnym opatreniam a že bude plniť Zmluvu.
 2. Ako náhle o to Zadávateľ požiada, Dodávateľ je povinný opraviť alebo odstrániť chyby v Produktoch v rámci
 3. rozumného časového obdobia stanoveného Zadávateľom. Oprava alebo výmena sa uskutočňuje na náklady a riziko Dodávateľa.
 4. Záruky vzťahujúce sa na Produkty nadobúdajú platnosť odo dňa dodania a v prípade diela záruky vstupujú do platnosti odo dňa prijatia, prípadne dokončenia diela. Dokončenie diela nezbavuje Dodávateľa jeho povinností v zmysle Zmluvy.
 5. Dodávateľ, jeho zamestnanci, ako aj tretie strany konajúce v jeho mene sú povinné dodržať všetky predpisy v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia, ochrany životného prostredia a podobné predpisy, ako aj podmienky a pokyny poskytnuté Zadávateľom, za čo zodpovedá Dodávateľ.
 6. Dodávateľ zaručuje, že on sám, ako aj tretie strany konajúce priamo alebo nepriamo pod jeho vedením budú postupovať v súlade s Usmernením OECD (Organizácia pre ekonomickú spoluprácu) pre nadnárodné spoločnosti.
 7. Tento článok sa vzťahuje aj na vymenené alebo opravené súčiastky, tovar a/alebo dielo, ktoré bolo poskytnuté Dodávateľom.

7. článok Prevod vlastníctva a rizika

Riziko vzniku škôd a vlastníctvo Produktov sa prevedie na Zadávateľa v momente dodania Produktov Zadávateľovi alebo tretej strane stanovenej Zadávateľom na tento účel na adrese dodania. V prípade, že Zadávateľ už uskutočnil čiastočnú alebo úplnú úhradu, vlastníctvom Produktov sa plne prevedie na Zadávateľa v momente uskutočnenia tejto úhrady.

8. článok Balenie a preprava

 1. Dodávateľ je povinný zabaliť a chrániť Produkty takým spôsobom, aby sa dostali na adresu dodania v dobrom stave a aby sa tam mohli bezpečne vyložené.
 2. Náklady na balenie znáša Dodávateľ. Vlastníctvo baliaceho materiálu prechádza na Zadávateľa v momente dodania. Ako náhle o to Zadávateľ požiada, Dodávateľ je povinný bezplatne odstrániť baliaci materiál a bude niesť zodpovednosť v tomto prípade za jeho likvidáciu alebo recykláciu a bude znášať aj všetky súvisiace náklady.
 3. Dodávateľ zaručuje, že dopravný prostriedok použitý na prepravu Produktov bude dôkladne vyčistený, aby sa predišlo znečisteniu/kontaminácii a/alebo strate na kvalite Produktov.
 4. Vyčistenie znamená, že budú dodržiavané minimálne všetky národné, medzinárodné a nadnárodné právne predpisy, nariadenia a iné vládne opatrenia týkajúce sa vyčistenia dopravných prostriedkov. Účel použitie týchto Produktov, ako aj náležité dodržiavané podnikateľských princípov Zadávateľa prináša požiadavku, že čistenie musí byť prevedené s väčšou dôkladnosťou, ako je stanovené vo vyššie spomenutých právnych úpravách, nariadeniach a vládnych opatreniach.

9. článok Prehliadky

 1. Zadávateľ si ponecháva právo kedykoľvek počas výroby, produkcie, skladovania a/alebo dopravy vykonať prehliadku, prípadne zabezpečiť kontrolu Produktov, a to bez ohľadu na to, kde sa to uskutoční. V každom prípade je Dodávateľ povinný (nepriamo) poskytnúť prístup do výrobných, produkčných, skladovacích a/alebo prepravných priestorov.  Dodávateľ je povinný bezplatne poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť k uskutočneniu prehliadky.
 2. Ak Zadávateľ je toho názoru v čase alebo po dodaní a/alebo prehliadke, že Produkty nespĺňajú požiadavky stanovené Zadávateľom a/alebo požiadavkám, na ktorých sa dohodli, Zadávateľ môže úplne alebo čiastočne zamietnuť prevzatie týchto Produktov.
 3. Môže byť zamietnutá akákoľvek časť Produktov podliehajúca kontrole zo strany vládnych orgánov v prípade, že okrem iného nie je pred dodaním k dispozícii schválenie a správa o kontrole od príslušného vládneho orgánu.  Úpravy a/alebo zlepšenia, ktoré príslušný vládny orgán považuje za nevyhnutné, musia byť Dodávateľom vykonané na jeho vlastné náklady a ešte pred uskutočnením dodania.
 4. Zadávateľ musí v rozumnom časovom termíne informovať Dodávateľa o tom, že odmietol prevziať Produkty.
 5. Prehliadky a ich výsledky sa nemôžu považovať za akceptáciu na strane Zadávateľa ohľadne kvality Produktov alebo v súlade s ustanoveniami Zmluvy a neoslobodzujú Dodávateľa od zodpovednosti alebo záväzku v tomto ohľade.

10. článok Zrušenie zmluvy

 1. Zadávateľ si ponecháva právo na úplné alebo čiastočné zrušenie Zmluvy bez oznámenia o neplnení alebo bez právneho zásahu a bez toho, aby toto zrušenie zmluvy viedlo k povinnosti na strane Zadávateľa uhradiť náklady a/alebo škody a bez toho, aby boli dotknuté práva Zadávateľa na náhradu škôd:
  1. v prípade, že Dodávateľ je neschopný alebo neochotný plniť Zmluvu alebo je neschopný alebo neochotný plniť ju včasným a úplným spôsobom;
  2. v prípade, že Zadávateľ úplne alebo čiastočne odmietne Produkty;
  3. v prípade (uplatnenia/žiadosti o) prerušenie platieb alebo vyhlásenia konkurzu na časť majetku Dodávateľa, ťarchy na (časti) obchodného majetku alebo tovaru Dodávateľa, štrajkov alebo likvidácie alebo presunu právnej a/alebo skutočnej kontroly obchodných aktivít alebo zrušenia akejkoľvek licencie;
  4. v prípade, ak existujú iné okolnosti, ktoré dávajú Zadávateľovi oprávnené dôvody na spochybnenie pretrvávajúcej schopnosti Dodávateľa naďalej plniť svoje zmluvné povinnosti voči Zadávateľovi; a/alebo
  5. v prípade, ak Zadávateľ má podozrenie, že sa môže vyskytnúť jedna alebo viaceré vyššie uvedené okolnosti.
 2. V prípade zrušenia zmluvy si Zadávateľ zachováva právo na ponechanie si Produktov, ktoré už boli prijaté, alebo vrátenie Dodávateľovi na riziko a náklady Dodávateľa, prípadne na odmietnutie Produktov, ktoré ešte majú byť ponúknuté na dodanie. Dodávateľ je povinný okamžite vrátiť Zadávateľovi platby uskutočnené v zmysle Zmluvy po odpočítaní hodnoty Produktov, ktoré si Zadávateľ ponechal.

11. článok Škody a odškodnenie

 1. Dodávateľ zodpovedá Zadávateľovi za škody vyplývajúce z nedostatkov pripisovaných Dodávateľovi alebo nedostatkov na jeho strane.
 2. Dodávateľ je povinný odškodniť Zadávateľa v prípade, že si tretie strany uplatnia nároky na odškodnenie voči Zadávateľovi.
 3. Všetky ustanovenia týkajúce sa pokút v prospech Zadávateľa, na ktorých sa Zadávateľ a Dodávateľ dohodli, ponechávajú právo Zadávateľa na požadovanie náhrady škody (presahujúcej výšku zmluvnej pokuty) nedotknuté.

12. článok Majetok Zadávateľa a zodpovednosť

 1. Všetky tovary alebo iné formy práv duševného vlastníctva (ďalej len „zdroje“) Zadávateľa, bez ohľadu na to, či ich Zadávateľ dal Dodávateľovi k dispozícii alebo nie a či boli Dodávateľom využívané alebo nie, ostávajú vo výhradnom vlastníctve, respektíve sa stanú výhradným majetkom Zadávateľa.  Dodávateľ je povinný uchovávať tieto zdroje vo forme výpožičky na účely používania, pričom Dodávateľ musí jasne uviesť, že sú majetkom Zadávateľa, pričom ich musí uchovávať v dobrom stave a niesť všetky riziká až kým tieto zdroje nie sú vrátené Zadávateľovi. Dodávateľ môže použiť tieto zdroje výhradne len na plnenie Zmluvy. Dodávateľ nenadobúda žiadne práva v súvislosti s majetkom Zadávateľa.
 2. Zadávateľ nie je zodpovedný za škodu spôsobenú Dodávateľovi alebo tretím stranám, ktorá vznikla Dodávateľovi alebo tretím stranám v dôsledku nedostatkov na strane Zadávateľa a/alebo (nie) jeho podriadených asistentov, podporného materiálu a/alebo ich výsledkov počas (plnenia) Zmluvy, pokiaľ škoda (prípadne nedostatok pripisovaný Dodávateľovi) nie je priamym následkom úmyselného zámerného konania alebo hrubej nedbanlivosti Zadávateľa.

13. článok Personál, daň z príjmov a príspevky

 1. Dodávateľ zaručuje, že ním zamestnávaný personál, ktorý bude pracovať na plnení Zmluvy, zodpovedá požiadavkám Zadávateľa a spĺňa všeobecné akceptované požiadavky týkajúce sa profesionálnych zručností a odborných znalostí. V prípade, že Zadávateľ má oprávnené dôvody na to, aby požiadal Dodávateľa o výmenu personálu, vrátane nesúladu s požiadavkami, ktoré boli uvedené v predchádzajúcej vete, Dodávateľ je zodpovedný za okamžité zabezpečenie vhodnej náhrady.
 2. Dodávateľ je povinný k spokojnosti Zadávateľa viesť evidenciu dochádzky každého pracovníka, ktorého Dodávateľ priviedol do prevádzkových priestorov Zadávateľa za účelom plnenia Zmluvy. Táto evidencia a jej kópia musí byť predložená ako náhle o to Zadávateľ požiada.
 3. Dodávateľ je povinný zaviazať všetkých, ktorých priviedol do prevádzkových priestorov Zadávateľa, k tomu, aby mali platný doklad totožnosti na účely identifikácie (pas, vodičský preukaz, holandský občiansky preukaz alebo doklady cudzinca) a predložiť takýto doklad totožnosti v prípade, že o to požiada príslušný personál Zadávateľa.
 4. Zadávateľ nedlhuje žiadne čiastky Dodávateľovi v súvislosti s právnymi predpismi o sociálnom zabezpečení a daňovými právnymi predpismi. Všetky povinnosti súvisiace s príspevkami na sociálne zabezpečenie, prémie, úverové prémie, všetky zrážky v súvislosti s daňou z príjmov, všetky platby dane z pridanej hodnoty a všetky iné dane a/alebo poplatky a ich úhrady musí včas uskutočniť Dodávateľ. Zadávateľ si ponecháva právo v prípade potreby na zadržanie platieb určených Dodávateľovi a uložiť tieto čiastky na zablokovaný účet Predajcu, alebo uhradiť tieto čiastky priamo Výbercovi dane Ministerstva vnútorných príjmov [Collector  of  Taxes  for the  Inland Revenue Department] a Národnému inštitútu pre sociálne poistenie  [National Institute for Social Insurance] (LISV).

14. článok Subdodávatelia a úplná zodpovednosť

 1. Dodávateľ vo svojich dohodách so subdodávateľmi stanovuje, že sa musia vzdať všetkých nárokov, ktoré by mohli mať voči Zadávateľovi a podrobia sa všetkým podmienkam, ktoré sa vzťahujú na Zadávateľa a Dodávateľa.
 2. Dodávateľ je povinný prijať všetky kroky vrátane prijatia akýchkoľvek opatrení, ktoré Zadávateľ považuje za nevyhnutné na účely obmedzenia zodpovednosti Zadávateľa v zmysle Zákona o konečnej zodpovednosti [„Wet Ketenaansprakelijkheid“] vo čo najväčšom možnom rozsahu.
 3. Zadávateľ si ponecháva právo v prípade výskytu danej situácie na zadržanie platieb určených Dodávateľovi a uložiť tieto čiastky na zablokovaný účet Dodávateľa, alebo uhradiť tieto čiastky priamo Výbercovi dane Ministerstva vnútorných príjmov [Collector  of  Taxes  for the  Inland Revenue Department] a Národnému inštitútu pre sociálne poistenie  [National Institute for Social Insurance] (LISV).

15. článok Mlčanlivosť

 1. Dodávateľ je povinný zaobchádzať s existenciou, povahou a obsahom Zmluvy ako dôvernými informáciami a nesmie poskytnúť žiadne informácie týkajúce sa Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zadávateľa. Dodávateľ je ďalej povinný zaobchádzať so všetkými záležitosťami, o ktorých sa dozvedel počas plnenia Zmluvy, ako s potenciálnymi tajnými alebo dôvernými informáciami, pokiaľ tieto záležitosti nemusia byť oznámené tretím stranám s cieľom umožniť plnenie Zmluvy.  Dodávateľ sa zaväzuje a zaručuje, že jeho zamestnanci a ním najaté tretie strany na plnenie Zmluvy budú dodržiavať tento záväzok mlčanlivosti.
 2. Dodávateľ nemá právo na oznámenie existencie Zmluvy a/alebo právneho vzťahu so Zadávateľom tretím stranám vo forme brožúr, reklám alebo iným spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zadávateľa.
 3. Bez predchádzajúceho písomného povolenia Zadávateľa je zakázané vyhotovenie fotografií, filmových záznamov, zvukových a/alebo obrazových záznamov alebo všetkých iných foriem záznamov zo strany Dodávateľa v prevádzkových priestoroch Zadávateľa.  Dodávateľ sa zaväzuje a zaručuje, že jeho zamestnanci a ním najaté tretie strany na plnenie Zmluvy budú dodržiavať tento zákaz.
 4. V prípade porušenie vyššie uvedených ustanovení bude Dodávateľ okamžite povinný zaplatiť Zadávateľovi pokutu vo výške 50 000 EUR za každé jedno porušenie spolu s dodatočnou pokutou vo výške 5 000 EUR za každý jeden deň, kedy toto porušenie pokračuje, a to bez toho, aby tým boli dotknuté práva Zadávateľa na úplnú náhradu vzniknutých škôd. Zadávateľ má právo požadovať uplatnenie tohto ustanovenia o pokutách súčasne s uplatnením povinnosti, ktorá viedla k ustanoveniu o pokute.

16. článok Ochrana osobných údajov

 1. V prípade, že Dodávateľ spracováva osobné údaje pre Zadávateľa v rámci plnenia v zmysle Zmluvy, Dodávateľ bude určený ako spracovateľ údajov a ustanovenia tohto článku 16 sa budú uplatňovať aj ako dohoda o spracovávaní údajov v súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov.  Dodávateľ bude spracovávať výhradne iba prijaté osobné údaje v zmysle zdokumentovaných pokynov od Zadávateľa a nebude žiadnym spôsobom používať, prípadne nespôsobí používanie týchto osobných údajov na iné účely ako je plnenie v zmysle Zmluvy.
 2. Dodávateľ prijme vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie dôvernosti a ochrany pred stratou a nezákonným spracovaním. Zadávateľ má právo na pravidelné preskúmanie a vyhodnocovanie týchto opatrení na náklady Dodávateľa. Podľa rozhodnutia Zadávateľa Dodávateľ vymaže alebo vráti všetky osobné údaje po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracovania osobných údajov, pokiaľ uchovávanie údajov nevyžaduje zákon.
 3. Na prvú žiadosť Zadávateľa Dodávateľ bude spolupracovať a poskytne všetky dostupné informácie, ktoré Zadávateľovi umožnia splniť svoje vlastné zákonné povinnosti a na preukázanie ich splnenia.  Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zadávateľa Dodávateľ nemá právo v rámci svojho plnenia povinností v zmysle Zmluvy využiť ďalších jemu podriadených spracovateľovi osobných údajov.  V prípade, že Zadávateľ takýto predchádzajúci písomný súhlas udelí, Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa na ďalších spracovateľov osobných údajov uplatňovali rovnaké povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov, ako sú uvedené v tomto článku.
 4. Dodávateľ zaručuje, že pokiaľ to bude možné, bude dodržiavať svoje zákonné a zmluvné povinnosti v zmysle ustanovení tohto článku. Dodávateľ zodpovedá Zadávateľovi za všetky škody akéhokoľvek typu, bez ohľadu na to, či sa jedná o priame alebo následné škody, či vyplývajú z nedbanlivosti alebo neoprávneného spracovávania osobných údajov v zmysle Zmluvy. Dodávateľ (či už v postavení spracovateľa alebo v inom postavení) je povinný odškodniť Zadávateľa za všetky nároky na odškodnenie predložené tretími stranami alebo za úkony priamo alebo nepriamo vyplývajúce zo spracovávania osobných údajov zo strany Dodávateľa v rámci plnenia v zmysle Zmluvy.

17. článok Prevod zmluvy

Dodávateľ nesmie uzatvoriť subdodávateľskú zmluvu na plnenie Zmluvy tretími stranami alebo úplne alebo čiastočne postúpiť Zmluvu tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zadávateľa.

18. článok Použiteľné právo a príslušný súd

 1. Každá Zmluva sa riadi výhradne zákonmi krajiny, v ktorej má zmluvná entita Zadávateľa svoje sídlo. Je výslovne vylúčené uplatnenie Viedenského dohovoru o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedenský dohovor Organizácie spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru).
 2. Všetky spory medzi Zadávateľom a Dodávateľom budú v prvom kole prejednávané príslušným súdom v oblasti, že má zmluvná entita Zadávateľa svoje sídlo. V rozpore s týmito ustanoveniami si však Zadávateľ ponecháva právo na to, aby kedykoľvek postúpil urovnanie sporu na arbitrážny súd podľa Rozhodcovského poriadku Medzinárodnej obchodnej komory jedným alebo viacerými rozhodcami vymenovanými v súlade s uvedenými pravidlami.

Tieto webové stránky používajú súbory cookies na zlepšenie našich stránok pomocou vašich skúseností. Ak pokračujete, súhlasíte s používaním súborov cookies. Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách súborov cookies.