Zásady ochrany osobných údajov (HR)

Spoločnosť Coöperatie Koninklijke Cosun U.A., vrátane spoločností patriacich do jej skupiny (ďalej len „Cosun“) považuje za dôležitú ochranu súkromia a údajov zákazníkov a návštevníkov, ktorí získavajú informácie prostredníctvom internetovej stránky. Spoločnosť Cosun preto prijala náležité organizačné a technické ochranné opatrenia na ochranu osobných údajov a spĺňa požiadavky stanovené legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky údaje, ktoré spoločnosť Cosun zhromažďuje na účely poskytovania produktov a služieb sa spracúvajú v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ktoré nadobúda účinnosť po celej Európskej únii dňa 25. mája 2018.
V rámci našich Zásad ochrany osobných údajov chceme zabezpečiť, aby bolo pre vás jasné, ktoré osobné údaje spoločnosť Cosun spracúva a čo sa deje s týmito údajmi. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na spracúvania všetkých osobných údajov zo strany alebo v mene spoločnosti Cosun a poskytuje informácie o našich zásadách ochrany osobných údajov a o technických a organizačných bezpečnostných opatreniach, ktoré prijímame v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré môžeme zhromažďovať, keď využívate internetové stránky spoločnosti Cosun alebo keď kontaktujete spoločnosť Cosun. Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžu byť kedykoľvek upravené. Na tejto internetovej stránke zverejňujeme všetky aktualizácie a preto vás prosíme o priebežné sledovanie v záujme získania najnovšej verzie našich Zásad ochrany osobných údajov.

 1. Aké osobné údaje zhromažďujeme?
  Počas využívania internetových stránok spoločnosti Cosun môžeme od vás zhromažďovať rôzne osobné údaje. Tieto informácie môžu byť poskytnuté z vašej strany, napríklad ak sa prihlásite k našej službe na posielanie správ, keď sa uchádzate o voľné pracovné miesto na internetovej stránke alebo keď nás kontaktujete z iných dôvodov. Údaje generované prostredníctvom využívania internetových stránok z vašej strany sa môžu zbierať aj automatickým spôsobom.
  Osobné údaje, ktoré môžeme od vás zhromažďovať zahŕňajú vaše meno, titul, pohlavie, dátum narodenia, štátne občianstvo, krajina pobytu, kontaktné údaje (ako napríklad adresa, telefónne číslo domov a mobilné telefónne číslo, e-mailová adresa, faxové číslo, administratívne a/alebo finančné údaje, záujmy alebo preferencie, ktoré nám prípadne uvediete, obchodné údaje (ako napríklad vaša pozícia, zamestnávateľ alebo klient, alebo zmluvné údaje) a informácie o vašej návšteve na internetovej stránke (ako napríklad vaša IP adresa, poskytovateľ, typ prehliadača, stránky, ktoré ste si otvorili na internetovej stránke, termín vašej návštevy). Môžeme získať od vás rôzne informácie aj používaním cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré si prehliadač „pamätá“ a ukladá na vašom počítači na žiadosť internetovej stránky. Pomocou cookies, ktoré pôsobia ako pamäťové pomôcky, si dokáže internetová stránka zapamätať isté informácie, aby ste ich nemuseli nanovo zadávať.
 1. Prečo zhromažďujeme vaše osobné údaje?
  Osobné údaje zhromažďujeme hlavne v záujme bežných obchodných praktík spoločnosti Cosun. Ako družstvo udržiavame kontakt s našimi členmi a kupujeme ich produkty. Vaše osobné údaje môžeme využiť aj pri predaji našich produktov alebo pri poskytovaní našich služieb, ich finančného spracovania. Vaše údaje môžeme využiť aj na účely poskytovania informácií pre vás a na udržiavanie vzťahu s vami. Vaše údaje sa môžu použiť aj na interné analýzy návštevnosti v záujme ďalšej optimalizácie internetovej stránky. Vaše osobné údaje sa môžu vyžadovať len pre naše vlastné interné administratívne účely, na účely ľudských zdrojov, účtovných auditov a na splnenie zákonných povinností. Vaše osobné údaje sa môžu použiť iba na účely uvedené a popísané vyššie alebo na účely, ktoré sú s nimi kompatibilné. Spoločnosť Cosun zhromažďuje osobné údaje buď na základe vášho súhlasu, alebo z dôvodu, že tieto údaje sú potrebné k uzavretiu zmluvy, alebo má odôvodnené záujmy ako sú stanovené v rámci týchto Zásad ochrany osobných údajov, prípadne z dôvodu, že zo zákona povinný vykonávať túto činnosť.
   
 2. Kto má prístup k vašim osobným údajom?
  Vaše údaje budú použité iba v nevyhnutnom rozsahu, prípadne za a v mene spoločnosti Cosun zo strany jej zamestnancov alebo iného personálu povereného spoločnosťou Cosun. Zahŕňa to personál zo všetkých spoločností v rámci skupiny alebo aj externé strany, pokiaľ tieto strany spracúvajú osobné údaje v mene spoločnosti Cosun na účely stanovené spoločnosťou Cosun. Spoločnosť Cosun vyžaduje, aby tieto externé strany prijali rovnako prísne bezpečnostné opatrenia, aké prijala spoločnosť Cosun na ochranu vašich osobných údajov. V prípade, že sú vaše údaje prenesené mimo Európsky hospodársky priestor („EHP“), musia byť splnené zákonné požiadavky na prenos týchto údajov. S výnimkou poskytnutia vašich osobných údajov vyššie uvedeným stranám, spoločnosť Cosun nesprístupní vaše osobné údaje žiadnym tretím stranám, pokiaľ to od neho nebude vyžadovať z dôvodu splnenia zákonných povinností.
   
 3. Ako chránime vaše osobné údaje?
  Spoločnosť Cosun priebežne prijíma vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred nepovoleným prístupom, stratou, výmazom, zverejnením a zneužitím a sleduje presnosť a integritu vašich osobných údajov. Tieto opatrenie pravidelne vyhodnocované a v prípade potreby aktualizované.
   
 4. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
  Spoločnosť Cosun bude uchovávať vaše osobné údaje po dobu potrebnú na účely stanovené v rámci týchto Zásad ochrany osobných údajov. Ak spoločnosť Cosun spracúva osobné údaje na základe vášho súhlasu, kedykoľvek môžete tento svoj súhlas odvolať. Napríklad osobné údaje, ktoré nám poskytnete v záujme prihlásenia sa k našej službe na posielanie správ budú vymazané, ako náhle sa odhlásite. Údaje, ktoré nám poskytnete s cieľom získať informácie od nás (napríklad žiadosť o poskytnutie našej výročnej správy alebo iných materiálov), využívame iba jednorazovo v záujme splnenia vašej žiadosti o poskytnutie informácie. Pre štatistické účely môže spoločnosť Cosun uchovávať vaše osobné údaje na dlhšie obdobie, ako je nevyhnutne potrebné, pričom však prijme dodatočne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie princípy minimalizácie údajov.
   
 5. Ako si môžem uplatniť svoje práva?
  Ak máte otázky ohľadne spracúvania vašich osobných údajov zo strany spoločnosti Cosun alebo ak si chcete pozrieť osobné údaje, ktoré Cosun spracúva alebo ak ich chcete dať vymazať, opraviť alebo zmeniť, alebo ak chcete namietať voči spracúvaniu osobných údajov, prípadne uplatniť vaše právo na obmedzenie spracúvania, môžete kontaktovať spoločnosť Cosun prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov. V princípe spoločnosť Cosun odpovie na vašu žiadosť v priebehu jedného mesiaca. 
  Ak ste sa zaregistrovali v rámci našej služby na zasielanie správ, ale nechcete už od nás dostávať e-mailové správy, môžete sa odhlásiť pomocou odkazu uvedeného v príslušnej e-mailovej správe.
  Ak máte sťažnosť ohľadne spracúvania vašich osobných údajov zo strany alebo v mene spoločnosti Cosun, môžete podať vašu sťažnosť Holandskému úradu na ochranu osobných údajov (Autoriteit Persoonsgegevens).
 1. Odkazy na iné internetové stránky
  Naša internetová stránka obsahuje odkazy na internetové stránky spoločností v rámci skupiny, ako aj odkazy na internetové stránky, ktoré nie sú stránkami spoločnosti Cosun. Internetové stránky spoločností v rámci skupiny môžu obsahovať rôzne, špecifické podmienky na ochranu osobných údajov. Okrem toho externé internetové stránky, ktoré nie sú stránkami spoločnosti Cosun, si môžu uplatňovať odlišné zásady ochrany osobných údajov. Je na vašej zodpovednosti, aby ste im venovali pozornosť a skontrolovali ich pred poskytnutím informácií týmto internetovým stránkam. Spoločnosť Cosun nie je zodpovedná za zásady ochrany osobných údajov uplatňované na externých internetových stránkach.
  Táto internetová stránka používa Google Analytics - internetovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics používa „cookies“, ktoré sú textové súbory uložené na vašom počítači, aby sa pre internetovú stránku uľahčila analýza spôsobu využívania internetovej stránky zo strany používateľov. Informácie generované zo strany cookies o vašom spôsobe využívania internetovej stránky sú zvyčajne prenesené a ukladané na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch. V rámci členských štátov Európskej únie a v iných členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru Google skráti vašu IP adresu pred prenosom, ak je na tejto stránke aktivovaná anonymizácia IP adresy. Iba vo výnimočných prípadov bude prenesená vaša úplná IP adresa na server Google v Spojených štátov a skrátená až tam.  Google bude využívať tieto informácie na účely vyhodnocovania využívania internetovej stránky, na vypracovanie správ o činnosti internetovej stránky pre prevádzkovateľa internetovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi internetovej stránky v súvislosti s činnosťou internetovej stránky a využívaním internetu.  Google nebude spájať IP adresu vášho prehliadača prenesenú na účely Google Analytics s inými údajmi, ktoré uchováva Google. Môžete zamietnuť používanie cookies výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači; musíme vás však informovať o tom, že pokiaľ tak urobíte, nebudete môcť využívať úplnú funkcionalitu tejto internetovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zberu údajov generovaných súbormi cookies o využívaní internetovej stránky z vašej strany (vrátane vašej IP adresy) a ich spracúvaniu zo strany Google stiahnutím a nainštalovaním doplnku (plug-in) prehliadača poskytnutého pod týmto odkazom.
   
 2. Zmeny a kontaktné údaje
  Je vo vašom záujme, aby ste si boli vedomí zmien, ktoré nastali v rámci zásad ochrany a bezpečnosti osobných údajov a informácií spoločnosti Cosun. Tieto zmeny zverejňujeme na tejto stránke. V prípade úpravy týchto zásad upozorníme vás na to prostredníctvom hypertextových prepojení.

Kontakt
Coöperatie Koninklijke Cosun U.A.
PO Box 3411
4800 MG Breda
Holandsko

E-mail: GDPR@cosun.com
Verzia: Apríl 2018

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV ODDELENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Spoločnosť Coöperatie Koninklijke Cosun U.A, ktorá spolupracuje so spoločnosťami v rámci skupiny

(ďalej len „COSUN“), považuje ochranu osobných údajov za veľmi dôležitú. Uplatňovaním týchto Zásady ochrany osobných údajov chceme zabezpečiť, aby bolo pre vás jednoznačné aké osobné údaje COSUN spracúva v rámci svojich činností a čo sa stane s týmito osobnými údajmi.

NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

1. Na náborové účely

(a) Čo predstavuje tento účel?

Ak kontaktujete jedného z našich náborových pracovníkov, uchádzate sa o prijatie na voľné pracovné miesto alebo sa zaregistrujete na náborovej internetovej stránke spoločnosti COSUN vami poskytnuté osobné údaje budú zaevidované v našej náborovej databáze. Zároveň budeme spracúvať vaše osobné údaje v súlade s adresovaním vašej žiadosti príslušnej spoločnosti v rámci spoločnosti COSUN na účely riadenia našej náborovej databázy a komunikácie s vami. Napríklad vás môžeme informovať o nových voľných pracovných miestach, prípadne vás môžeme pozvať na rôzne náborové aktivity.

(b) Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje na tento účel?
Právnom základom na spracúvanie vašich osobných údajov na tento účel je váš súhlas, ktorý je nevyhnutný pre oprávnené záujmy, ktoré spoločnosť COSUN sleduje.

Súhlas: Poskytnutím vašich údajov skupine COSUN a potvrdením konkrétnej možnosti, že súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov dávate výslovný súhlas k spracovaniu vašich osobných údajov na tento účel tak ako je popísané v článku 1 (a). Ste oprávnený(-á) kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Stiahnutie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho stiahnutím.

Oprávnené záujmy: Spoločnosť COSUN sa snaží pracovať s najlepšími pracovníkmi na správnom mieste v rámci svojej organizácie. Spoločnosť COSUN sa aktívne usiluje o kontaktovanie vhodných uchádzačov v záujme posilnenia svojho tímu. Môže sa stať, že spoločnosť COSUN inzeruje konkrétne voľné pracovné miesto, pričom však prijíma aj všeobecné žiadosti o prijatie do zamestnania. Spoločnosť COSUN má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje uchádzačov, ktorí prejavili záujem o pracovnú pozíciu v rámci spoločnosti COSUN. Napríklad môže vzniknúť prípad, kedy príslušné voľné pracovné miesto už bolo obsadené, ale v budúcnosti sa môžu objaviť ďalšie zaujímavé pracovné pozície. V budúcnosti by spoločnosť COSUN rada priniesla a upriamila vašu pozornosť na podobné zaujímavé ponuky voľných pracovných miest a aj z tohto dôvodu budú vaše osobné údaje uchovávané po obmedzené časové obdobie.

Spoločnosť COSUN spracúva vaše osobné údaje hlavne na účely bežného chodu svojej obchodnej činnosti. Spoločnosť COSUN môže využiť osobné údaje aj na účely informovania, respektíve udržiavanie vzťahu. Vaše osobné údaje sa môžu vyžadovať pre naše vlastné interné administratívne účely, na účely ľudských zdrojov, a na splnenie našich zákonných povinností. Vaše osobné údaje budú použité iba na účely stanovené vyššie, prípadne na účely, ktoré sú s kompatibilné s príslušným účelom.

(c) Aké osobné údaje spracúvame na tento účel?
Na tento účel spracúvame vaše kontaktné údaje, fotografie, náborové informácie (aké napríklad váš životopis, priebeh zamestnaní, dosiahnuté vzdelanie, atď.) a korešpondenciu so skupinou COSUN s ohľadom na žiadosti o zamestnanie.

(d) Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje na tento účel?
Na tento účel sa budú vaše osobné údaje uchovávať tak dlho ako to bude potrebné pre splnenie náborového účelu. V prípade, že môžeme odôvodnene predpokladať alternatívne voľné pracovné miesta, ktoré by mohli byť zaujímavé pre vás, budeme na tento účel uchovávať vaše osobné údaje, v každom prípade však nie dlhšie ako 1 rok. Vaše údaje budeme uchovávať len za predpokladu, že ste nám k tomu poskytli váš súhlas.

(f) Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje budú využívané iba na nevyhnutné účely v rámci priebehu náborového procesu ako je uvedené v tomto odseku a budú ich využívať iba určení zamestnanci a ďalší pracovníci v zastúpení alebo v mene spoločnosti COSUN. Predstavuje to aj personál iných obchodných skupín alebo externých strán, pokiaľ tieto externé strany spracúvajú osobné údaje v mene spoločnosti COSUN na výslovne dohodnuté účely. Spoločnosť COSUN vyžaduje od týchto externých strán, aby zaviedli aspoň rovnakú úroveň bezpečnosti, akú zaviedla spoločnosť COSUN na ochranu vašich osobných údajov. Spoločnosť COSUN nebude zdieľať vaše údaje so žiadnymi tretími stranami okrem strán uvedených v tomto odseku, pokiaľ sa to nevyžaduje na účely splnenie zákonných povinností.      

2. Na účely uzavretia pracovnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb s vami

(a) Čo predstavuje tento účel?
Ak vám ponúkneme pracovnú pozíciu v spoločnosti COSUN, budeme spracúvať vaše osobné údaje na účely prípravy a vypracovania pracovnej zmluvy. Vaše osobné údaje budeme využívať na uzavretie, vykonávanie a ukončenie vašej pracovnej zmluvy. Následne budeme uchovávať vaše osobné údaje v databáze Oddelenia ľudských zdrojov.
Ak ste nezávislým dodávateľom, budeme spracovávať vaše osobné údaje rovnakým spôsobom na účely uzavretia zmluvy o poskytovaní služieb s vami.

(b) Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje na tento účel?
Osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti COSUN sú požadované na plnenie vašej pracovnej zmluvy zo strany spoločnosti COSUN a na umožnenie dodržiavania zákonných povinností súvisiacich s pracovnou zmluvou, ako je napríklad spracovanie a platenie príspevkov na sociálne poistenie, príspevkov na dôchodkové zabezpečenie, atď.

(c) Aké osobné údaje spracúvame na tento účel?
Na tento účel spracúvame vaše osobné údaje, dátum narodenia, pohlavie, občiansky stav, národnosť, fotografie, rodné číslo občana, občiansky preukaz alebo údaje z cestovného pasu, vyhlásenie o pracovnoprávnom postavení, údaje z obchodnej komory a údaje pre DPH, náborové informácie (ako je napríklad priebeh zamestnaní, podrobnosti o dosiahnutom vzdelaní), detaily o práci a pozícii (bez ohľadu na to, či sa to zahrnie do zložky zamestnanca), podrobnosti o pracovnom povolení, dispozícia, podmienky pracovného pomeru, údaje na daňové účely, platobné údaje, podrobnosti o poistení a lokalita a organizácie.

(d) Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje na tento účel?
Po ukončení pracovnej zmluvy budú vaše osobné údaje uchovávané (i) tak dlho, ako je spoločnosť COSUN povinná uchovávať vaše osobné údaje v zmysle uplatniteľného práva, respektíve (ii) tak dlho, ako bude spoločnosť COSUN mať oprávnený záujem chrániť svoje právne záujmy. Po tomto období budú vaše osobné údaje vymazané z našich systémov.

(e) Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje budú využívané iba na nevyhnutné účely v rámci priebehu náborového procesu ako je uvedené v tomto odseku a budú ich využívať iba určení zamestnanci a ďalší pracovníci v zastúpení alebo v mene spoločnosti COSUN. Predstavuje to aj personál iných obchodných skupín alebo externých strán, pokiaľ tieto externé strany spracúvajú osobné údaje v mene spoločnosti COSUN na výslovne dohodnuté účely. Spoločnosť COSUN vyžaduje od týchto externých strán, aby zaviedli aspoň rovnakú úroveň bezpečnosti, akú zaviedla spoločnosť COSUN na ochranu vašich osobných údajov. Spoločnosť COSUN nebude zdieľať vaše údaje so žiadnymi tretími stranami okrem strán uvedených v tomto odseku, pokiaľ sa to nevyžaduje na účely splnenie zákonných povinností. 

AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Spoločnosť Cosun priebežne prijíma technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred nezákonným prístupom, stratou, výmazom, sprístupnením a nepovoleným použitím a chráni presnosť a integritu vašich osobných údajov. Tieto opatrenie sú vyhodnocované a v prípade potreby aktualizované.

AKO SI MÔŽETE UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?

V prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovanie vašich osobných údajov zo strany spoločnosti COSUN, prípadne by ste chceli získať prístup k vašim osobným údajom, ktoré spoločnosť COSUN spracúva, alebo v prípade, že chcete mať tieto osobné údaje vymazané alebo upravené, alebo v prípade, že máte akékoľvek námietky voči takémuto spracovaniu a chceli by ste na základe predloženej sťažnosti obmedziť takéto spracovanie, môžete kontaktovať spoločnosť COSUN prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov. Spoločnosť COSUN vám v princípe odpovie do jedného mesiaca odo dňa predloženia žiadosti.

Ak máte sťažnosť ohľadne spracúvania vašich osobných údajov zo strany alebo v mene spoločnosti COSUN , môžete podať vašu sťažnosť Holandskému úradu na ochranu osobných údajov (ďalej len „OOÚ“).

Kontakt: Coöperatie Koninklijke COSUN U.A. Postbus 3411, 4800 MG Breda, E-mail: GDPR@COSUN.com
Verzia: apríl 2018

Tieto webové stránky používajú súbory cookies na zlepšenie našich stránok pomocou vašich skúseností. Ak pokračujete, súhlasíte s používaním súborov cookies. Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách súborov cookies.